Odmena advokáta za poskytnuté právne služby je stanovená pod¾a zákona o advokácii a vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Pod¾a povahy poskytovanej právnej služby môže by odmena dohodnutá s klientom nasledujúcimi spôsobmi:
Paušálna odmena
Môže sa dohodnú odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v urèitom èasovom období alebo na neurèitý èas.
Tarifná odmena
Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví pod¾a tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a pod¾a poètu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.
Hodinová odmena
Tento druh odmeny sa môže dohodnú urèením poètu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.
Podielová odmena
Môže dohodnú vo forme peòažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnu 20% z hodnoty veci.